Bánh mì sáng | 21.09.2020 | Thánh Matthêu Tông Đồ, Thánh Sử

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Mời nghe bài Tin Mừng hôm nay:
(Bạch Thảo đọc)  

Nghe và Download bài Tin Mừng MP3 tại đây.

Tin Mừng   Mt 9,9-13
Anh hãy theo tôi. Ông Mát-thêu đứng dậy đi theo Đức Giê-su.

“Allez apprendre ce que signifie: Je veux la miséricorde, non le sacrifice. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs.” (Mt 9,9-13)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.
https://www.library.georgetown.edu/sites/default/files/images/giordano_1700.jpgHôm đó, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người. Đức Giê-su đang dùng bữa trong nhà, thì kìa, nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng: “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy?” Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” Đó là lời Chúa.