Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 21.11.2022 | Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ

Mời xem các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:

Bài đọc:  Dcr 2,14-17
Hỡi con gái Xion, hãy vui sướng reo hò, vì này Ta đang đến.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Dacaria
Hỡi con cái Xi-on, hãy vui sướng reo hò, vì này Ta đang đến để ở lại giữa ngươi, -sấm ngôn của Đức Chúa. Ngày ấy, nhiều dân tộc sẽ gắn bó cùng Đức Chúa: Chúng sẽ thành dân thánh của Ta, và Ta sẽ cư ngụ ở giữa ngươi.” Bấy giờ, (các) người sẽ nhận biết rằng Đức Chúa các đạo binh đã phái tôi đến với (các) người. Đức Chúa sẽ lấy Giu-đa làm cơ nghiệp, đó là sở hữu của Người trên Đất Thánh và Người sẽ lại tuyển chọn Giê-ru-sa-lem. Hỡi mọi xác phàm, hãy lặng thinh trước nhan đức Chúa, bởi vì Người tỉnh giấc và ra khỏi nơi thánh của Người. Đó là lời Chúa.

Tin Mừng   Mt 12,46-50
Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.
Một hôm, khi Đức Giê-su còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy.” Người bảo kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.” Đó là lời Chúa.

Alors il déclara : « En vérité, je vous le dis : cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car tous ceux-là, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu mais elle, elle a pris sur son indigence : elle a mis tout ce qu’elle avait pour vivre. » (Lc 21, 1-4)
  • Ảnh suy niệm nầy trích từ bài Tin Mừng sử dụng trong ngày thường

Bài liên quan

Back to top button