Cécilia Đỗ Cao Triều Nghi, Montreal, được ơn khỏi bệnh ung thư máu

Đọc thêm những bài khác về Ơn Lành của Cha PX Trương Bửu Diệp:
http://truongbuudiepapt.net/cha-px-truong-buu-diep/nhan-chung