Đêm canh thức tưởng niệm và cầu nguyện cho Đức Cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc