Café To GoQuán ven đường

Lịch Phụng Vụ Tháng Tám năm 2023 | Tâm Thành

Tâm Thành biên soạn

THÁNG TÁM 2023

Ý cầu nguyện: 
Cầu cho những ngày giới trẻ thế giới: Xin cho những ngày giới trẻ thế giới tại Lisbon, Bồ Đào Nha giúp các bạn trẻ lên đường, dùng đời sống của mình để làm chứng cho Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô.

DL              AL        Màu lễ phục

1-8 15 Tr Thứ Ba. Thánh Alphongsô Maria Liguori, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Xh 33,7-11; 34,5b-9.28; Tv 102,6-7.8-9.10-11.12-13; [ngoài KT]; Mt 13,36-43.
2 16 X Thứ Tư. Thánh Êusebiô Vercellêsi, giám mục. Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục (Tr). Xh 34,29-35; Tv 98,5.6.7.9; Ga 15,15b; Mt 13,44-46.
3 17 X Thứ Năm đầu tháng. Xh 40,16-21.34-38; Tv 83,3.4.5-6a và 8a.11; x. Cv 16,14b; Mt 13,47-53.
4 18 Tr Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục. Lễ nhớ. Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Tv 80,3-4.5-6ab.10-11ab; 1 Pr 1,25; Mt 13,54-58.
5 19 X Thứ Bảy đầu tháng. Cung Hiến Thánh Đường Đức Maria (Tr). Lv 25,1.8-17; Tv 66,2-3.5.7-8; Mt 5,10; Mt 14,1-12. (hay lễ về Đức Mẹ: Kh 21,1-5a; Gđt 13,18.19; Lc 11,28; Lc 11,27-28).
6 20 Tr CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN. Is 55,1-3; Tv 144,8-9.15-16.17-18; Rm 8,35.37-39; Mt 4,4b; Mt 14,13-21.#CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14; Tv 96,1-2.5-6.9; 2 Pr 1,16-19; Mt 17,5c; Mc 9,2-10.
7 21 X Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II. Thánh Xystô II, giáo hoàng, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Cajêtanô, linh mục (Tr). Ds 11,4b-15; Tv 80,12-13.14-15.16-17; Mt 4,4; Mt 14,13-21.
8 22 Tr Thứ Ba. Thánh Đaminh, linh mục. Lễ nhớ. Ds 12,1-13; Tv 50,3-4.5-6ab.6cd-7.12-13; Ga 1,49b; Mt 14,22-36.
9 23 X Thứ Tư. Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá, nữ tu (Tr). Ds 13,1-2.25—14,1.26a-29a.34-35; Tv 105,6-7ab.13-14.21-22.23; Lc 7,16; Mt 15,21-28.
10 24 Đ Thứ Năm. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 2 Cr 9,6-10; Tv 111,1-2.5-6.7-8.9; Ga 8,12bc; Ga 12,24-26.
11 25 Tr Thứ Sáu. Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ. Đnl 4,32-40; Tv 76,12-13.14-15.16 và 21; Mt 5,10; Mt 16,24-28.
12 26 X Thứ Bảy. Thánh Joanna Phanxica Chantal, nữ tu (Tr). Đnl 6,4-13; Tv 17,2-3a.3bc-4.47 và 51; x. 2 Tm 1,10; Mt 17,14-20.
13 27 X CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. 1 V 19,9a.11-13a; Tv 84,9ab và 10.11-12.13-14; Rm 9,1-5; x. Tv 129,5; Mt 14,22-33. (Không cử hành lễ Thánh Pontianô, giáo hoàng, tử đạo và thánh Hippôlytô, linh mục, tử đạo).
14 28 Đ Thứ Hai. Thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ. Đnl 10,12-22; Tv 147,12-13.14-15.19-20; x. 2 Tx 2,14; Mt 17,22-27.#Chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI (Tr). 1 Sb 15,3-4.15-16; 16,1-2; Tv 131,6-7.9-10.13-14; 1 Cr 15,54b-57; Lc 11,28; Lc 11,27-28.
15 29 Tr Thứ Ba. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; Tv 44,10.11.12.16; 1 Cr 15,20-27; [ngoài KT]; Lc 1,39-56.
16 1-7 X Thứ Tư. Thánh Stêphanô Hungari (Tr). Đnl 34,1-12; Tv 65,1-3a.5 và 8.16-17; 2 Cr 5,19; Mt 18,15-20.
17 2 X Thứ Năm. Gs 3,7-10a.11.13-17; Tv 113A,1-2.3-4.5-6; Tv 118,135; Mt 18,21—19,1.
18 3 X Thứ Sáu. Gs 24,1-13; Tv 135,1-3.16-18.21-22 và 24; x. 1 Tx 2,13; Mt 19,3-12.
19 4 X Thứ Bảy. Thánh Gioan Êuđê, linh mục (Tr). Gs 24,14-29; Tv 15,1-2a và 5.7-8.11; x. Mt 11,25; Mt 19,13-15.
20 5 X CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Is 56,1.6-7; Tv 66,2-3.5.6 và 8; Rm 11,13-15.29-32; x. Mt 4,23; Mt 15,21-28. (Không cử hành lễ Thánh Bernarđô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh).
21 6 Tr Thứ Hai. Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ nhớ. Tl 2,11-19; Tv 105,34-35.36-37.39-40.43ab và 44; Mt 5,3; Mt 19,16-22.
22 7 Tr Thứ Ba. Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ. Is 9,1-6; Tv 112,1-2.3-4.5-6.7-8; x. Lc 1,28; Lc 1,26-38.
23 8 X Thứ Tư. Thánh Rosa Lima, trinh nữ (Tr). Tl 9,6-15; Tv 20,2-3.4-5.6-7; Dt 4,12; Mt 20,1-16.
24 9 Đ Thứ Năm. THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Kh 21,9b-14; Tv 144,10-11.12-13.17-18; Ga 1,49b; Ga 1,45-51.
25 10 X Thứ Sáu. Thánh Luy, vua nước Pháp (Tr). Thánh Giuse Calasanz, linh mục (Tr). Ruth 1,1.3-6.14b-16.22; Tv 145,5-6ab.6c-7.8-9a.9bc-10; Tv 24,4b.5a; Mt 22,34-40.
26 11 X Thứ Bảy. Ruth 2,1-3.8-11; 4,13-17; Tv 127,1b-2.3.4.5; Mt 23,9b.10b; Mt 23,1-12.
27 12 X CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Is 22,19-23 *; Tv 137,1-2a.2b-3.6 và 8; Rm 11,33-36; Mt 16,18; Mt 16,13-20. (Không cử hành lễ Thánh Mônica).
28 13 Tr Thứ Hai. Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1 Tx 1,1-5.8b-10; Tv 149,1b-2.3-4.5-6a và 9b; Ga 10,27; Mt 23,13-22.
29 14 Đ Thứ Ba. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ. Gr 1,17-19; Tv 70,1-2.3-4a.5-6ab.15ab và 17; Mt 5,10; Mc 6,17-29.
30 15 X Thứ Tư. 1 Tx 2,9-13; Tv 138,7-8.9-10.11-12ab; 1 Ga 2,5; Mt 23,27-32.
31 16 X Thứ Năm. 1 Tx 3,7-13; Tv 89,3-4.12-13.14 và 17; Mt 24,42a.44; Mt 24,42-51.

 

Bài liên quan

Back to top button