Café đenQuán ven đường

Lịch Phụng Vụ tháng Sáu năm 2024

Mùa Thường Niên năm B | Tâm Thành biên soạn

THÁNG SÁU

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Kính nhớ Thánh tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá về tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.

Ý CẦU NGUYỆN: CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI LY HƯƠNG

Xin cho những người tị nạn chiến tranh hoặc đói khổ, bị buộc phải thực hiện những cuộc hành trình đầy nguy hiểm và bạo lực, có thể tìm thấy sự chào đón và cơ hội sống mới ở đất nước mà họ tìm đến.

DL            AL         Màu lễ phục

1-6

25-4 Đ Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Justinô, tử đạo. Lễ nhớ. Gđ 17.20b-25; Tv 62,2.3-4.5-6; x. Cl 3,16a.17c; Mc 11,27-33.

2

26 Tr CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN. MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Xh 24,3-8; Tv 115,12-13.15-16.17-18; Dt 9,11-15; Ga 6,51; Mc 14,12-16.22-26. (Không cử hành lễ Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo).

3

27 Đ Thứ Hai. Thánh vịnh tuần I. Thánh Carôlô Lwanga, và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. 2 Pr 1,2-7; Tv 90,1-2.14-15ab.15c-16; x. Kh 1,5ab; Mc 12,1-12.

4

28 X Thứ Ba. 2 Pr 3,12-15a.17-18; Tv 89,2.3-4.10.14 và 16; x. Ep 1,17-18; Mc 12,13-17.

5

29 Đ Thứ Tư. Thánh Bônifactiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. 2 Tm 1,1-3.6-12; Tv 122,1b-2ab.2cdef; Ga 11,25a.26; Mc 12,18-27.

6

1-5 X Thứ Năm đầu tháng. Thánh Norbertô, giám mục (Tr). 2 Tm 2,8-15; Tv 24,4-5ab.8-9.10 và 14; x. 2 Tm 1,10; Mc 12,28b-34.

7

2 Tr Thứ Sáu đầu tháng. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng. Hs 11,1.3-4.8c-9; Is 12,2-3.4bcd.5-6; Ep 3,8-12.14-19; Mt 11,29ab (hay 1 Ga 4,10b); Ga 19,31-37. Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục.

8

3 Tr Thứ Bảy. Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ. Is 61,9-11; 1 Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd; x. Lc 2,19; Lc 2,41-51.

9

4 X CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. St 3,9-15; Tv 129,1-2.3-4.5-6.7-8; 2 Cr 4,13—5,1; Ga 12,31b-32; Mc 3,20-35. (Không cử hành lễ Thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh).

10

5 X Thứ Hai. 1 V 17,1-6; Tv 120,1bc-2.3-4.5-6.7-8; Mt 5,12a; Mt 5,1-12.

11

6 Đ Thứ Ba. Thánh Barnaba, tông đồ. Lễ nhớ. 1 V 17,7-16; Tv 4,2-3.4-5.7b-8; Mt 5,16; Mt 5,13-16 (hay lễ về thánh tông đồ: Cv 11,21b-26; 13,1-3; Tv 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6; Mt 28,19a.20b; Mt 10,7-13).

12

7 X Thứ Tư. 1 V 18,20-39; Tv 15,1-2ab.4.5ab và 8.11; Tv 24,4b.5a; Mt 5,17-19.

13

8 Tr Thứ Năm. Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1 V 18,41-46; Tv 64,10.11.12-13; Ga 13,34; Mt 5,20-26.

14

9 X Thứ Sáu. 1 V 19,9a.11-16; Tv 26,7-8a.8b-9abc.13-14; Pl 2,15d.16a; Mt 5,27-32.

15

10 X Thứ Bảy. 1 V 19,19-21; Tv 15,1b-2a và 5.7-8.9-10; Tv 118,36a.29b; Mt 5,33-37.

16

11 X CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Ed 17,22-24; Tv 91,2-3.13-14.15-16; 2 Cr 5,6-10; [ngoài KT]; Mc 4,26-34.

17

12 X Thứ Hai. 1 V 21,1-16; Tv 5,2-3ab.4b-6a.6b-7; Tv 118,105; Mt 5,38-42.

18

13 X Thứ Ba. 1 V 21,17-29; Tv 50,3-4.5-6ab.11 và 16; Ga 13,34; Mt 5,43-48.

19

14 X Thứ Tư. Thánh Rômualđô, viện phụ (Tr). 2 V 2,1.6-14; Tv 30,20.21.24; Ga 14,23; Mt 6,1-6.16-18.

20

15 X Thứ Năm. Hc 48,1-14; Tv 96,1-2.3-4.5-6.7; Rm 8,15bc; Mt 6,7-15.

21

16 Tr Thứ Sáu. Thánh Luy Gônzaga, tu sĩ. Lễ nhớ. 2 V 11,1-4.9-18.20; Tv 131,11.12.13-14.17-18; Mt 5,3; Mt 6,19-23.

22

17 X Thứ Bảy. Thánh Paulinô, giám mục Nôla (Tr). Thánh Gioan Fisher, giám mục, tử đạo và thánh Tôma More, tử đạo (Đ). 2 Sb 24,17-25; Tv 88,4-5.29-30.31-32.33-34; 2 Cr 8,9; Mt 6,24-34.

23

18 X CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. G 38,1.8-11; Tv 106,23-24.25-26.28-29.30-31; 2 Cr 5,14-17; Lc 7,16; Mc 4,35-41. Chiều: LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ (Tr). Gr 1,4-10; Tv 70,1-2.3-4.5-6.15.17; 1 Pr 1,8-12; x. Ga 1,7; Lc 1,17; Lc 1,5-17.

24

19 Tr Thứ Hai. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng. Is 49,1-6; Tv 138,1b-3.13-14ab.14c-15; Cv 13,22-26; x. Lc 1,76; Lc 1,57-66.80.

25

20 X Thứ Ba. 2 V 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Tv 47,2-3ab.3cd-4.10-11; Ga 8,12; Mt 7,6.12-14.

26

21 X Thứ Tư. 2 V 22,8-13; 23,1-3; Tv 118,33.34.35.36.37.40; Ga 15,4a.5b; Mt 7,15-20.

27

22 X Thứ Năm. Thánh Cyrillô Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). 2 V 24,8-17; Tv 78,1b-2.3-5.8.9; Ga 14,23; Mt 7,21-29.

28

23 Đ Thứ Sáu. Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. 2 V 25,1-12; Tv 136,1-2.3.4-5.6; Mt 8,17; Mt 8,1-4. Chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ (Đ). Cv 3,1-10; Tv 18,2-3.4-5; Gl 1,11-20; Ga 21,17d; Ga 21,15-19.

29

24 Đ Thứ Bảy. THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 12,1-11; Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9; 2 Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,18; Mt 16,13-19.

30

25 X CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Kn 1,13-15; 2,23-24; Tv 29,2 và 4.5-6.11-12a và 13b; 2 Cr 8,7.9.13-15; x. 2 Tm 1,10; Mc 5,21-43 (hay 5,21-24.35-43 *). (Không cử hành lễ Các Thánh Tử Đạo Tiên Khởi Của Giáo Đoàn Rôma).

Tâm Thành biên soạn

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button