Mong manh một kiếp người

Dòng Đời | St Giang Ân | Trình Bày Thúy Hằng

Dẫu có tiếc nuối cũng chẳng được gì.
Lúc ra đi là lúc trở về.
Một lòng trông cậy Chúa mà thôi…