Quê hương của Chúa

Truyền Thông Dòng Tên

Thực hiện: Gia An, SJ & Văn Yên, SJ
Với một số video tư liệu từ Youtube