Bài giảng buồn ngủ | Chúa Nhật 14 Quanh Năm

Lm Phêrô Trần Thế Tuyên | Bài giảng buồn ngủ

Cn14Tn

Nhìn xem lúa chín đầy đồng

Thợ gặt quá ít gánh gồng quằng vai.
Môn đệ thêm số bảy hai
Từng hai người một được sai rao truyền
Lời Chúa loan khắp các miền
Môn đệ giống thể chiên hiền bôn ba
Thế gian sói dữ gièm pha
Hy sinh cho Chúa đời ta xá gì
Dzẹp ba thứ chuyện bám ghì
Bạc tiền, tình cảm, phân bì hơn thua
Đời là mặn, ngọt, cay, chua
Nơi thương đón tiếp, nơi xua như tà.
Bình an Thiên Chúa phải là
Báu vật ban tặng làm quà đó đây
Hãy góp công sức dựng xây
Gương lành bác ái thơm lây muôn nhà.
Amen
TTT.