Jer. Nguyễn Văn NộiSuy niệm

Hãy kiên trì cầu nguyện | Jer. Nguyễn Văn Nội

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C (16.10.2016)
[Xh 17,8-13; 2 Tm 3
,14 – 4,2; Lc 18,1-8]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Trong bất kỳ tôn giáo nào thì cầu nguyện là một chiều kích, một yếu tố quan trọng trong mối tương quan của người tín đồ với Đấng Chí Tôn, vì chỉ có tôn giáo mới giúp con người ý thức và cảm nghiệm sâu sắc thân phận mong manh, bất toàn, giới hạn của mình và chỉ dẫn cho con người biết cậy dựa vào Đấng Toàn Năng.

Riêng Ki-tô giáo dậy cho tín hữu biết họ có một Thiên Chúa là Cha, chẳng những yêu thương và quyền năng, lại còn ưa thích “dính” vào cuộc sống con người để chăm lo, bênh đỡ, phù trợ cho con người, nhất là cho những người yếu kém và bị thiệt thòi trong xã hội.

Các bài Sách Thánh Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm C là các bài giáo huấn về hiệu quả và sức mạnh của lời cầu nguyện kiên trì, vì Thiên Chúa là Đấng công minh chính trực.             

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 1 (Xh 17,8-13):
Khi nào ông Mô-sê giơ tay lên, thì dân Ít-ra-en thắng thế.

8 Hồi đó, quân A-ma-lếch đến đánh Ít-ra-en tại Rơ-phi-đim. 9 Ông Mô-sê bảo ông Giô-suê: “Anh hãy chọn một số người, và ngày mai ra đánh A-ma-lếch. Còn tôi, tôi sẽ đứng trên đỉnh đồi, tay cầm cây gậy của Thiên Chúa.” 10 Ông Giô-suê làm như ông Mô-sê đã bảo: ông đã giao chiến với A-ma-lếch, còn các ông Mô-sê, A-ha-ron và Khua thì lên đỉnh đồi. 11 Khi nào ông Mô-sê giơ tay lên, thì dân Ít-ra-en thắng thế; còn khi ông hạ tay xuống, thì A-ma-lếch thắng thế. 12 Nhưng ông Mô-sê mỏi tay, nên người ta lấy một hòn đá kê cho ông ngồi, còn ông A-ha-ron và ông Khua thì đỡ tay ông, mỗi người một bên.   

13 Ông Giô-suê đã dùng lưỡi gươm đánh bại A-ma-lếch và dân của ông ta.

2.2 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 2 (2 Tm 3,14 – 4,2):
Người của Thiên Chúa nên thập toàn để làm mọi việc lành.

3/14 Anh thân mến, anh hãy giữ vững những gì anh đã học được và đã tin chắc. Anh biết anh đã học với những ai. 15 Và từ thời thơ ấu, anh đã biết Sách Thánh, sách có thể dạy anh nên người khôn ngoan để được ơn cứu độ, nhờ lòng tin vào Đức Ki-tô Giê-su. 16 Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính. 17 Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên thập toàn, và được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành.

 4/1 Trước mặt Thiên Chúa và Đức Ki-tô Giê-su, Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, Đấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền, tôi tha thiết khuyên anh: 2 hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ.

2.3 Lắng nghe Lời Chúa trong bài Tin Mừng (Lc 18,1-8):
Thiên Chúa minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người.

1 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. 2 Người nói: “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. 3 Trong thành đó, cũng có một bà góa. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: “Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho. 4 Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: “Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, 5 nhưng mụ góa này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.”

6 Rồi Chúa nói: “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó! 7 Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? 8 Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? “

10_persistent_widow_jpeg_1024

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân dung Thiên Chúa trong 3 bài Thánh Kinh    

3.1.1 Bài đọc 1 (Xh 17,8-13) là một câu truyện của Sách Xuất Hành miêu tả sự can thiệp hiệu quả của Thiên Chúa trong đời sống của dân Ít-ra-en trên đường về Đất Hứa. Để vào được Đất Hứa, Ít-ra-en “phải trầy da tróc vẩy” dẹp tan “thù trong địch ngoài”. Chỉ nhờ sức mạnh của Thiên Chúa mà ông Giô-suê mới đánh bại được vua A-ma-lếch và quân đội hùng mạnh của vua ấy. Nhưng ông Giô-suê và đạo quân Ít-ra-en chỉ nhận được sự trợ giúp của Thiên Chúa, khi ông Mô-sê giang tay cầu khẩn trên núi.

– Qua đoạn của Sách Xuất Hành (17,8-13) này, chúng ta thấy Thiên Chúa can dự vào đời sống của dân Ít-ra-en một cách tỏ tường và hiệu quả. Có thể nói Thiên Chúa luôn ở bên cạnh dân Ít-ra-en, luôn đứng về phía họ và không để cho họ phải thất bại. Miễn là dân chúng và các nhà lãnh đạo trông cậy và cầu xin Người cứu giúp.

3.1.2 Bài đọc 2 (2 Tm 3,14-4,2) là những lời khuyên dậy chí tình của một người cha/thày/anh cả đối với một người con/môn sinh/em út. Lời khuyên dạy đó là biết đón nhận và vững vàng trong niềm tin vào Thiên Chúa và Lời của Người để lao mình vào cuộc chiến thiêng liêng là rao giảng lời Chúa, là lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện; là biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ.

– Trong đoạn thư trên của Thánh Phao-lô gửi ông Ti-mô-thê, chúng ta được Thánh Phao-lô cho biết: Thiên Chúa là Đấng linh ứng Sách Thánh, Sách dậy sự khôn ngoan đích thực và vạch đường chỉ lối cho tín hữu đạt được ơn cứu độ.

3.1.3 Bài Tin Mừng (Lc 18,1-8) là dụ ngôn Chúa Giê-su kể, để “dạy các môn đệ phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.” Giáo huấn này không mâu thuẫn với điều Chúa Giê-su dậy ở chỗ khác là khi cầu nguyện, chúng ta không cần nhiều lời, không cần kể lể dài dòng như người ngoại đạo (Mt 6,7) vì Chúa không cần chúng ta nói ra để biết chúng ta cần gì. Điều quan trọng là chúng ta tin tưởng phó thác cho Thiên Chúa là Đấng sẽ minh xét một cách vô cùng chí công cho mọi yêu cầu chính đáng của chúng ta và kiên trì chờ đợi trong cầu nguyện.

– Qua đoạn Phúc âm Lc 18,1-8 này, Chúa Giê-su dậy cho chúng ta biết Thiên Chúa Cha là Đấng quan tâm đến mọi nhu cầu chính đáng của con cái Người. Người cũng quan tâm đến các nỗi oan khiên mà chúng ta phải chịu, nên các lời kêu cầu mà chúng ta dâng lên Người với lòng trông cậy thì sớm muộn gì Người cũng minh xét, cũng can thiệp để bênh vực chúng ta, đế đáp lại lòng tin tuởng, cậy trông của chúng ta.  

3.2 Sứ điệp của Lời Chúa       

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay chính là câu dẫn vào dụ ngôn: “Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.”

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa là Đấng hằng việc bênh vực, chở che và nghe lời kêu cầu của những người đã được Chúa chọn và trông cậy tin tưởng vào Chúa.

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa 

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện luôn, không nản chí, mà tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự và quyền năng vô biên.  

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

[Ghi chú: Lời cầu nguyện giáo dân thường có 4 ý:  ý thứ nhất cầu cho thế giới, ý thứ hai cầu cho Hội Thánh toàn cầu, ý thứ ba cầu cho giáo dân của giáo xứ, ý thứ bốn cầu cho một thành phần nào đó trong xã hội hay trong Giáo Hội]

5.1 «Khi nào ông Mô-sê giơ tay lên, thì dân Ít-ra-en thắng thế; còn khi ông hạ tay xuống, thì A-ma-lếch thắng thế.» Cùng với Đức Mẹ Mân Côi và các Thánh, chúng ta hãy dâng lên Chúa lời cầu xin cho các dân tộc trên thế giới, để họ sớm nhận ra sự hiện diện và can thiệp của Thiên Chúa trong lịch sử loài người.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.2 «Hãy rao giảng Lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện.» Cùng với Đức Mẹ Mân Côi và các Thánh chúng ta hãy dâng lên Chúa lời cầu xin cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và Phó Tế và cho hết mọi Ki-tô hữu để mọi thành phần Dân Chúa tích cực và kiên trì trong việc rao giảng Lời Chúa, làm chứng cho công lý và tình yêu.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.3 «Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính.» Cùng với Đức Mẹ Mân Côi và các Thánh, chúng ta hãy dâng lên Chúa lời cầu xin cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, để mọi giáo dân có lòng yêu mến Thánh Kinh mà chuyên cần lắng nghe, học hỏi, chia sẻ và cầu nguyện với chính Lời của Thiên Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.4 «Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ.» Cùng với Đức Mẹ Mân Côi và các Thánh, chúng ta hãy dâng lên Chúa lời cầu xin cho những người đang sống trong cảnh ngặt nghèo và oan ức để họ không nản lòng trong khi chờ đợi sự can thiệp công minh của Thiên Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.
Sàigòn ngày 06/10/2016

Bài liên quan

Back to top button