Nhiều tác giảSuy niệm

Quyền Tha Tội | Thứ Năm 30.06.2022 | Damiano ofm.

Quyền tha tội
Thứ Năm, 30.06.2022
Mt.9, 1-8

 (1) Ðức Giêsu xuống thuyền, băng qua bờ, trở về thành của mình. (2) Và kìa, người ta khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Ðức Giêsu bảo người bại liệt: “Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!” (3) Và kìa mấy kinh sư nghĩ bụng rằng: “Ông này nói phạm thượng”. (4) Nhưng Ðức Giêsu biết ý nghĩ của họ, liền nói: “Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? (5) Trong hai điều: một là bảo: “Con đã được tha tội rồi”, hai là bảo: “Ðứng dậy mà đi”, điều nào dễ hơn? (6) vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội – bấy giờ Ðức Giêsu bảo người bại liệt: “Hãy đứng dậy, vác giường mà về nhà đi!”. (7) Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà. (8) Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.

_______________

SUY NIỆM

Đối với Israel, quyền tha tội vốn là đặc quyền cùa Thiên Chúa, và sẽ được thực thi như là dấu chỉ của thời sau hết, khi mà Thiên Chúa toàn thắng sự dữ, thiết lập một giao ước vĩnh cửu (Is.33, 33-34; 35, 4-5; Ez.l6, 63…). Gần thời Tân ước, Daniel lại cho thấy quyền ấy được trao cho Con Người, Đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán muôn dân (Dn.7, 13-14)

Qua câu chuyện chữa người bại liệt hôm nay, Chúa Giêsu chứng tỏ những điều nói trong Cựu Ước, nay đã ứng nghiệm: thời sau hết là đây, và chính Người là Con Người nắm quyền xét xử trong ngày sau hết; và ở dưới đất người dùng quyền đó để tha tội (chỉ có vị thẩm phán mới được tha) cho người ta. Ngoài ra, với câu 8 (…Thiên Chúa ban cho loài người được quyền tha tội), Mathêu còn ngụ ý nói đến Chúa Kitô ban cho Hội Thánh quyền tha tội.

Con cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi:

Đó là lời giải thoát cho người bất toại, lời giải thoát cho người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình và cũng là lời giải thoát cho chúng ta hôm nay mỗi lần chúng ta đến với tòa giải tội.

Đứng dậy mà đi:

Một khi đã thoát khỏi xiềng xích tội lỗi, hãy đứng dậy mà đi. Phải chăng Chúa bảo đứng dậy mà đi là muốn nói với chúng ta hôm nay rằng, một khi được tha tội thì phải quyết tâm từ bỏ tội lỗi, phải ra đi, đi là dấu chỉ từ bỏ tội lỗi, sống thành con người đã phục sinh. Bí tích hòa giải là Bí tích phục sinh.

Thấy vậy, dân chúng đều sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa.

Sau khi đã xưng tội và được tha tội, nếp sống cùa chúng ta có làm cho người chung quanh ngạc nhiên và tôn vinh Thiên Chúa không? Nói cách khác, khi đã xưng tội rồi, nếp sống chúng ta có thay đổi gì không?

Damiano ofm.

Bài liên quan

Back to top button