Tin buồn thân mẫu của Cha Anrê Nhạn (Đồng Tháp) từ trần

TIN BUỒN

Bà cố Anna Nguyễn Thị Khiếm

Thân mẫu Lm. Anrê Phạm Ngọc Nhạn, Cha sở Gx. Anrê

Sinh năm 1941

Từ trần lúc 22h30 ngày 26/10/2018 tại tư gia.

Nghi thức tẩn liệm: lúc 19h ngày 27/10/2018.

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Quới
lúc 9h30 Thứ Hai ngày 29/10/2018

_______________

Một số hình ảnh tại tư gia

Lm. Anrê Phạm Ngọc Nhạn

CẦU CHO ANNA