Cuối đường hầm | TamDuy Foto

TamDuy Foto

Đam mê

Bên nhau

Đêm đại dương

Mong manh

Nhìn lên

Thời gian

Cố lên

Nhờ Ngài, với Ngài

Cuối đường hầm

Phó dâng

TamDuy Foto