5 tháng sau lễ đặt viên đá xây dựng nhà thờ Tân Long