Chúa Nhật thứ 15 Giáo Đường không Thánh Lễ 12.09.2021 (Covid)