Giáo xứ An Long chuẩn bị xây dựng Nhà xứ mới (02)

Giáo xứ An Long chuẩn bị xây dựng Nhà xứ mới (02)

Phần 2 : Dọn nền Nhà xứ