Bánh mì sáng | 24.1.2020 | Thánh Phanxicô Salêsiô, Gm., Ts., Ht.

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Mời nghe bài Tin Mừng hôm nay:
(Bạch Thảo đọc)

Nghe và Download bài Tin Mừng MP3 tại đây.

Tin Mừng: Mc 3, 13-19
Đức Giê-su gọi những kẻ Người muốn, để các ông ở với Người.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô.
Khi ấy, Đức Giê-su lên núi và gọi những kẻ Người muốn. Các ông đến với Người. Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người, và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ. Người lập Nhóm Mười Hai gồm có: ông Si-môn – Người đặt tên là Phê-rô –, ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê, và ông Gio-an em ông Gia-cô-bê – Người đặt tên cho hai ông là Bô-a-nê-ghê, nghĩa là con của thiên lôi –, rồi đến các ông An-rê, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Ta-đê-ô, Si-môn thuộc nhóm Nhiệt Thành, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt là chính kẻ nộp Người. Đó là lời Chúa.

http://wp.production.patheos.com/blogs/standingonmyhead/files/2015/01/francis-de-sales.jpg
Thánh Phanxicô Salêsiô