Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 11.10.2022 | Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Martha đọc) 

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Nghe hoặc Download Bài đọc MP3 tại đây

Bài đọc:  Gl 5,1-6
Cắt bì không có giá trị, chỉ có đức tin hành động nhờ đức ái.

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galát.
Thưa anh em, chính để chúng ta được tự do mà Đức Ki-tô đã giải thoát chúng ta. Vậy, anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa. Phải, tôi đây, Phao-lô, tôi nói cho anh em biết: anh em mà chịu phép cắt bì thì Đức Ki-tô sẽ không có ích gì cho anh em. Một lần nữa, tôi xin khẳng định với bất cứ ai chịu phép cắt bì là: người ấy buộc phải giữ trọn vẹn Lề Luật. Anh em mà tìm sự công chính trong Lề Luật, là anh em đoạn tuyệt với Đức Ki-tô và mất hết ân sủng. Còn chúng tôi thì nhờ Thần Khí và dựa vào đức tin mà vững lòng chờ đợi được nên công chính như chúng tôi hy vọng. Quả thật, trong Đức Ki-tô Giê-su, cắt bì hay không cắt bì đều không có giá trị, chỉ có đức tin hành động nhờ đức ái. Đó là lời Chúa.

Nghe hoặc Download Bài Tin Mừng MP3 tại đây

Tin Mừng: Lc 11,37-41
Hãy bố thí thì mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các ngươi.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
Khi Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: “Này, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. Thật là ngốc! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.” Đó là lời Chúa.

https://images.ctfassets.net/korhebpva30x/1WxFjmmpG04LBVIzrZdUmg/30dd9eeb1e00c4466d91109dd168a769/FR-Evangile-Illustre-2016-10-11-2019-10-15.jpg?w=982&fm=webp&fit=fill&q=75
« Bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l’extérieur de la coupe et du plat, mais à l’intérieur de vous-mêmes vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensés ! Celui qui a fait l’extérieur n’a-t-il pas fait aussi l’intérieur ? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. » (Lc 11, 37-41)

Bài liên quan

Back to top button