Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 23.09.2022 | Thánh Piô Pietrelcina

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Martha đọc)

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Nghe hoặc Download Bài đọc MP3 tại đây

Bài đọc:  Gv 3, 1-11
Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời.

Trích sách Giảng Viên.
Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời: một thời để chào đời, một thời để lìa thế; một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây; một thời để giết chết, một thời để chữa lành; một thời để phá đổ, một thời để xây dựng; một thời để khóc lóc, một thời để vui cười; một thời để than van, một thời để múa nhảy; một thời để quăng đá, một thời để lượm đá; một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn; một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất; một thời để giữ lại, một thời để vất đi; một thời để xé rách, một thời để vá khâu; một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng; một thời để yêu thương, một thời để thù ghét; một thời để gây chiến, một thời để làm hoà. Làm lụng vất vả thì được lợi lộc gì? Tôi nhìn thấy công việc mà Thiên Chúa giao cho con người phải gắng sức làm. Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời đúng lúc. Thiên Chúa cũng ban cho con người biết nhận thức về vũ trụ, tuy thế, con người cũng không thể nào hiểu hết được ý nghĩa công trình Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử. Ðó là lời Chúa. 

Nghe hoặc Download Bài Tin Mừng MP3 tại đây

Tin Mừng: Lc 9,18-22
Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Con Người phải chịu đau khổ nhiều.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: “Đám đông nói Thầy là ai?” Các ông thưa: “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại”. Người lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa”. Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai. Người bảo rằng: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ chổi dậy”. Đó là lời Chúa. 

https://images.ctfassets.net/korhebpva30x/5pOc83KiRHTCPohcdeKeXM/3862b2aeb9888fe338ac01a79f328ff7/FR-Evangile-Illustre-2018-09-28_web-2019-09-27.jpeg?w=982&fm=webp&fit=fill&q=75
Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors Pierre prit la parole et dit : « Le Christ, le Messie de Dieu. » (Lc 9, 18-22)

Bài liên quan

Back to top button