Đôi giày cũ đi Paris | Phim tập 3 | Thắng Cảnh, Kiến Trúc, Lịch Sử