Café đenQuán ven đường

Lịch Phụng Vụ năm 2023 | Tháng 05.2023

Tâm Thành biên soạn

THÁNG NĂM

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ

Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta (Hiến chế tín lý Giáo Hội, số 67).

DL             AL      Màu lễ phục

1-5 12 Tr Thứ Hai. Thánh Giuse Thợ (Tr). Cv 11,1-18; Tv 41,2-3; 42,3.4; Ga 10,14; Ga 10,1-10. (hay lễ về thánh Giuse: St 1,26—2,3 (hay Cl 3,14-15.17.23-24); Tv 89,2.3-4.12-13.14 và 16; Tv 67,20; Mt 13,54-58).
2 13 Tr Thứ Ba. Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Cv 11,19-26; Tv 86,1b-3.4-5.6-7; Ga 10,27; Ga 10,22-30.
3 14 Đ Thứ Tư. THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 1 Cr 15,1-8; Tv 18,2-3.4-5; Ga 14,6b.9c; Ga 14,6-14.
4 15 Tr Thứ Năm đầu tháng. Cv 13,13-25; Tv 88,2-3.21-22.25 và 27; x. Kh 1,5ab; Ga 13,16-20.
5 16 Tr Thứ Sáu đầu tháng. Cv 13,26-33; Tv 2,6-7.8-9.10-11ab; Ga 14,6; Ga 14,1-6.
6 17 Tr Thứ Bảy đầu tháng. Cv 13,44-52; Tv 97,1.2-3ab.3cd-4; Ga 8,31b-32; Ga 14,7-14.
7 18 Tr CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần I. Cv 6,1-7; Tv 32,1-2.4-5.18-19; 1 Pr 2,4-9; Ga 14,6; Ga 14,1-12.
8 19 Tr Thứ Hai. Cv 14,5-18; Tv 113B,1-2.3-4.15-16; Ga 14,26; Ga 14,21-26.
9 20 Tr Thứ Ba. Cv 14,19-28; Tv 144,10-11.12-13ab.21; x. Lc 24,46.26; Ga 14,27-31a.
10 21 Tr Thứ Tư. Cv 15,1-6; Tv 121,1-2.3-4ab.4cd-5; Ga 15,4a.5b; Ga 15,1-8.
11 22 Tr Thứ Năm. Cv 15,7-21; Tv 95,1-2a.2b-3.10; Ga 10,27; Ga 15,9-11.
12 23 Tr Thứ Sáu. Thánh Achilêô và thánh Nêrêô, tử đạo (Đ). Thánh Pancratiô, tử đạo (Đ). Cv 15,22-31; Tv 56,8-9.10 và 12; Ga 15,15b; Ga 15,12-17.
13 24 Tr Thứ Bảy. Đức Mẹ Fatima (Tr). Cv 16,1-10; Tv 99,1b-2.3.5; Cl 3,1; Ga 15,18-21. (hay lễ về Đức Mẹ: Lễ chung kính Đức Trinh Nữ Maria: Is 61,9-11; Lc 11,27-28).
14 25 Tr CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần II. Cv 8,5-8.14-17; Tv 65,1-3.4-5.6-7.16 và 20; 1 Pr 3,15-18; Ga 14,23; Ga 14,15-21. (Không cử hành lễ THÁNH MATTHIAS, TÔNG ĐỒ).
15 26 Tr Thứ Hai. Cv 16,11-15; Tv 149,1b-2.3-4.5-6a và 9b; Ga 15,26b-27a; Ga 15,26-16,4a.
16 27 Tr Thứ Ba. Cv 16,22-34; Tv 137,1-2ab.2cde-3.7c-8; x. Ga 16,7.13; Ga 16,5-11.
17 28 Tr Thứ Tư. Cv 17,15.22—18,1; Tv 148,1-2.11-12.13.14; Ga 14,16; Ga 16,12-15.
18 29 Tr Thứ Năm. Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Cv 18,1-8; Tv 97,1.2-3ab.3cd-4; x. Ga 14,18; Ga 16,16-20.
19 1-4 Tr Thứ Sáu. Cv 18,9-18; Tv 46,2-3.4-5.6-7; x. Lc 24,46.26; Ga 16,20-23.
20 2 Tr Thứ Bảy. Thánh Bernađinô Siêna, linh mục (Tr). Cv 18,23-28; Tv 46,2-3.8-9.10; Ga 16,28; Ga 16,23b-28.#Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THĂNG THIÊN (Tr). Các bài đọc: lấy ở chính ngày lễ.
21 3 Tr CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 1,1-11; Tv 46,2-3.6-7.8-9; Ep 1,17-23; Mt 28,19a.20b; Mt 28,16-20. (Không cử hành lễ Thánh Christôphôrô Magellanes, linh mục, và các bạn, tử đạo).
22 4 Tr Thứ Hai. Thánh vịnh tuần III. Thánh Rita Cascia, nữ tu (Tr). Cv 19,1-8; Tv 67,2-3ab.4-5acd.6-7ab; Cl 3,1; Ga 16,29-33.
23 5 Tr Thứ Ba. Cv 20,17-27; Tv 67,10-11.20-21; Ga 14,16; Ga 17,1-11a.
24 6 Tr Thứ Tư. Cv 20,28-38; Tv 67,29-30.33-35a.35bc-36ab; x. Ga 17,17b.17a; Ga 17,11b-19.
25 7 Tr Thứ Năm. Thánh Bêđa Khả Kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng (Tr). Thánh Maria Magđalêna Pazzi, trinh nữ (Tr). Cv 22,30; 23,6-11; Tv 15,1-2a và 5.7-8.9-10.11; Ga 17,21; Ga 17,20-26.
26 8 Tr Thứ Sáu. Thánh Phillipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ. Cv 25,13b-21; Tv 102,1-2.11-12.19-20ab; Ga 14,26; Ga 21,15-19.
27 9 Tr Thứ Bảy. Thánh Augustinô Cantuariô (Tr). Cv 28,16-20.30-31; Tv 10,4.5 và 7; Ga 16,7.13; Ga 21,20-25.#Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Đ). St 11,1-9 (hay Xh 19,3-8a.16-20b, hay Ed 37,1-14, hay Ge 3,1-5); Tv 103,1-2a.24 và 35c.27-28.29bc-30; Rm 8,22-27; [ngoài KT]; Ga 7,37-39.
28 10 Đ CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 2,1-11; Tv 103,1ab và 24ac.29bc-30.31 và 34; 1 Cr 12,3b-7.12-13; [ngoài KT]; Ga 20,19-23. Đọc hay hát Ca tiếp liên.

MÙA THƯỜNG NIÊN
(sau Chúa nhật Hiện Xuống)

29 11 Tr Thứ Hai. Thánh vịnh tuần IV. Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ. (Không cử hành lễ thánh Phaolô VI, giáo hoàng). Hc 17,20-24; Tv 31,1-2.5.6.7; 2 Cr 8,9; Mc 10,17-27. (hay lễ về Đức Mẹ: St 3,9-15.20 (hay Cv 1,12-14); Tv 86,1-3.5.6-7; [ngoài KT]; Ga 19,25-27).
30 12 X Thứ Ba. Hc 35,1-12; Tv 49,5-6.7-8.14 và 23; x. Mt 11,25; Mc 10,28-31.
31 13 Tr Thứ Tư. ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLIZABETH. Lễ kính. Xp 3,14-18a (hay Rm 12,9-16); Is 12,2-3.4bcd.5-6; x. Lc 1,45; Lc 1,39-56.

 

Tâm Thành biên soạn

Bài liên quan

Back to top button