Café đenQuán ven đường

Lịch Phụng Vụ năm 2023 | Tháng 07.2023

Tâm Thành biên soạn

26.07. Thánh Joachim và thánh Anna. Song thân Đức Mẹ Maria.

THÁNG BẢY

Ý cầu nguyện: 
Cầu cho việc kết hợp Chúa Giêsu Thánh Thể: Xin cho những người Công giáo biết đặc biệt coi trọng việc kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, nhờ đó có thể biến đổi sâu xa mối tương giao giữa con người với nhau và giúp họ gặp gỡ thân tình với Thiên Chúa và anh chị em mình.

      DL            AL     Màu lễ phục

1-7 14 X Thứ Bảy đầu tháng. St 18,1-15; Lc 1,46-47.48-49.50 và 53.54-55; Mt 8,17; Mt 8,5-17.
2 15 X CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. 2 V 4,8-11.14-16a; Tv 88,2-3.16-17.18-19; Rm 6,3-4.8-11; 1 Pr 2,9; Mt 10,37-42.
3 16 Đ Thứ Hai. THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ep 2,19-22; Tv 116,1bc.2; Ga 20,29; Ga 20,24-29.
4 17 X Thứ Ba. Thánh Êlisabeth Bồ Đào Nha (Tr). St 19,15-29; Tv 25,2-3.9-10.11-12; Tv 129,5; Mt 8,23-27.
5 18 X Thứ Tư. Thánh Antôn Maria Zaccaria, linh mục (Tr). St 21,5.8-20a; Tv 33,7-8.10-11.12-13; Gc 1,18; Mt 8,28-34.
6 19 X Thứ Năm đầu tháng. Thánh Maria Gôretti, trinh nữ, tử đạo (Đ). St 22,1b-19; Tv 113B,1-2.3-4.5-6.8-9; 2 Cr 5,19; Mt 9,1-8.
7 20 X Thứ Sáu đầu tháng. St 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Tv 105,1b-2.3-4a.4b-5; Mt 11,28; Mt 9,9-13.
8 21 X Thứ Bảy. St 27,1-5.15-29; Tv 134,1b-2.3-4.5-6; Ga 10,27; Mt 9,14-17.
9 22 X CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Dcr 9,9-10; Tv 144,1-2.8-9.10-11.13-14; Rm 8,9.11-13; x. Mt 11,25; Mt 11,25-30. (Không cử hành lễ Thánh Augustinô Triệu Vinh, linh mục, và các bạn, tử đạo).
10 23 X Thứ Hai. St 28,10-22a; Tv 90,1-2.3-4.14-15ab; x. 2 Tm 1,10; Mt 9,18-26.
11 24 Tr Thứ Ba. Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ. St 32,23-33; Tv 16,1b.2-3.6-7ab.8b và 15; Ga 10,14; Mt 9,32-38.
12 25 X Thứ Tư. St 41,55-57; 42,5-7a.17-24a; Tv 32,2-3.10-11.18-19; Mc 1,15; Mt 10,1-7.
13 26 X Thứ Năm. Thánh Henricô (Tr). St 44,18-21.23b-29; 45,1-5; Tv 104,16-17.18-19.20-21; Mc 1,15; Mt 10,7-15.
14 27 X Thứ Sáu. Thánh Camillô Lellis, linh mục (Tr). St 46,1-7.28-30; Tv 36,3-4.18-19.27-28.39-40; Ga 16,13a; 14,26d; Mt 10,16-23.
15 28 Tr Thứ Bảy. Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. St 49,29-32; 50,15-26a; Tv 104,1-2.3-4.6-7; 1 Pr 4,14; Mt 10,24-33.
16 29 X CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Is 55,10-11; Tv 64,10.11.12-13.14; Rm 8,18-23; [ngoài KT]; Mt 13,1-23 (hay 13,1-9). (Không cử hành lễ Đức Mẹ Núi Carmêlô).
17 30 X Thứ Hai. Xh 1,8-14.22; Tv 123,1b-3.4-6.7-8; Mt 5,10; Mt 10,34—11,1.
18 1-6 X Thứ Ba. Xh 2,1-15a; Tv 68,3.14.30-31.33-34; Tv 94,8; Mt 11,20-24.
19 2 X Thứ Tư. Xh 3,1-6.9-12; Tv 102,1b-2.3-4.6-7; x. Mt 11,25; Mt 11,25-27.
20 3 X Thứ Năm. Thánh Apôllinarê, giám mục, tử đạo (Đ). Xh 3,13-20; Tv 104,1 và 5.8-9.24-25.26-27; Mt 11,28; Mt 11,28-30.
21 4 X Thứ Sáu. Thánh Laurensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Xh 11,10—12,14; Tv 115,12-13.15 và 16bc.17-18; Ga 10,27; Mt 12,1-8.
22 5 Tr Thứ Bảy. THÁNH MARIA MAGĐALÊNA. Lễ kính. Dc 3,1-4b (hay 2 Cr 5,14-17); Tv 62,2.3-4.5-6.8-9; [ngoài KT]; Ga 20,1-2.11-18.
23 6 X CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Kn 12,13.16-19; Tv 85,5-6.9-10.15-16; Rm 8,26-27; x. Mt 11,25; Mt 13,24-43 (hay 13,24-30). (Không cử hành lễ Thánh Birgitta, nữ tu).
24 7 X Thứ Hai. Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục (Tr). Xh 14,5-18; Xh 15,1bc-2.3-4.5-6; Tv 94,8; Mt 12,38-42.
25 8 Đ Thứ Ba. THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 2 Cr 4,7-15; Tv 125,1bc-2ab.2cd-3.4-5.6; Ga 15,16; Mt 20,20-28.
26 9 Tr Thứ Tư. Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ. Xh 16,1-5.9-15; Tv 77,18-19.23-24.25-26.27-28; [ngoài KT]; Mt 13,1-9. (hay lễ về hai thánh: Hc 44,1.10-15; Tv 131,11.13-14.17-18; x. Lc 2,25c; Mt 13,16-17).
27 10 X Thứ Năm. Xh 19,1-2.9-11.16-20b; Đn 3,52.53.54.55.56; x. Mt 11,25; Mt 13,10-17.
28 11 X Thứ Sáu. Xh 20,1-17; Tv 18,8.9.10.11; x. Lc 8,15; Mt 13,18-23.
29 12 Tr Thứ Bảy. Thánh nữ Martha, Maria và Ladarô. Lễ nhớ. 1 Ga 4,7-16; Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11; Ga 8,12; Ga 11,19-27 (hay Lc 10,38-42).
30 13 X CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. 1 V 3,5.7-12; Tv 118,57 và 72.76-77.127-128.129-130; Rm 8,28-30; x. Mt 11,25; Mt 13,44-52 (hay 13,44-46). (Không cử hành lễ Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).
31 14 Tr Thứ Hai. Thánh Ignatiô Loyôla, linh mục. Lễ nhớ. Xh 32,15-24.30-34; Tv 105,19-20.21-22.23; Gc 1,18; Mt 13,31-35.

 

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button