Café To GoQuán ven đường

Lịch Phụng Vụ Tháng Tám 2019 năm C

THÁNG TÁM

Ý cầu nguyện: Cầu cho các gia đình, bằng chính đời sống cầu nguyện và yêu thương, trở nên “những ngôi trường phát triển nhân loại thực sự” rõ ràng hơn bao giờ hết.

1-8 1-7 Tr Thứ Năm đầu tháng. Thánh Alphongsô Maria Liguori, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Xh 40,16-21.34-38; Tv 83,3.4.5-6a và 8a.11; x. Cv 16,14b; Mt 13,47-53.


LƯU Ý 25:

Từ trưa hôm nay cho đến nửa đêm ngày mai ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá “Portiuncula” với những điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng). Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 33).

2 2 X Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Êusebiô Vercellêsi, giám mục. Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục (Tr). Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Tv 80,3-4.5-6ab.10-11ab; 1 Pr 1,25; Mt 13,54-58.
3 3 X Thứ Bảy đầu tháng. Lv 25,1.8-17; Tv 66,2-3.5.7-8; Mt 5,10; Mt 14,1-12.
4 4 X CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Gv 1,2; 2,21-23; Tv 89,3-4.5-6.12-13.14 và 17 *; Cl 3,1-5.9-11; Mt 5,3; Lc 12,13-21. (Không cử hành lễ Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục).
5 5 X Thứ Hai. Cung Hiến Thánh Đường Đức Maria (Tr). Ds 11,4b-15; Tv 80,12-13.14-15.16-17; Mt 4,4; Mt 14,13-21 (hay lễ về Đức Mẹ: Kh 21,1-5a; Gđt 13,18.19; Lc 11,28; Lc 11,27-28).
6 6 Tr Thứ Ba. CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14; Tv 96,1-2.5-6.9; 2 Pr 1,16-19; Mt 17,5c; Mc 9,2-10.
7 7 X Thứ Tư. Thánh Xystô II, giáo hoàng, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Cajêtanô, linh mục (Tr). Ds 13,1-2.25—14,1.26a-29a.34-35; Tv 105,6-7ab.13-14.21-22.23; Lc 7,16; Mt 15,21-28.
8 8 Tr Thứ Năm. Thánh Đaminh, linh mục. Lễ nhớ. Ds 20,1-13; Tv 94,1-2.6-7.8-9; Mt 16,18; Mt 16,13-23.
9 9 X Thứ Sáu. Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá, nữ tu (Tr). Đnl 4,32-40; Tv 76,12-13.14-15.16 và 21; Mt 5,10; Mt 16,24-28.
10 10 Đ Thứ Bảy. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 2 Cr 9,6-10; Tv 111,1-2.5-6.7-8.9; Ga 8,12bc; Ga 12,24-26.
11 11 X CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Kn 18,6-9; Tv 32,1 và 12.18-19.20-22; Dt 11,1-2.8-19 (hay 11,1-2.8-12); Mt 24,42a.44; Lc 12,32-48 (hay 12,35-40). (Không cử hành lễ Thánh Clara, trinh nữ).
12 12 X Thứ Hai. Thánh Joanna Phanxica Chantal, nữ tu (Tr). Đnl 10,12-22; Tv 147,12-13.14-15.19-20; x. 2 Tx 2,14; Mt 17,22-27.
13 13 X Thứ Ba. Thánh Pontianô, giáo hoàng, tử đạo và thánh Hippôlytô, linh mục, tử đạo (Đ). Đnl 31,1-8; Đnl 32,3-4ab.7.8.9 và 12; Mt 11,29ab; Mt 18,1-5.10.12-14.
14 14 Đ Thứ Tư. Thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ. Đnl 34,1-12; Tv 65,1-3a.5 và 8.16-17; 2 Cr 5,19; Mt 18,15-20.Chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI (Tr). 1 Sb 15,3-4.15-16; 16,1-2; Tv 131,6-7.9-10.13-14; 1 Cr 15,54b-57; Lc 11,28; Lc 11,27-28.
15 15 Tr Thứ Năm. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; Tv 44,10.11.12.16; 1 Cr 15,20-27; [ngoài KT]; Lc 1,39-56.
16 16 X Thứ Sáu. Thánh Stêphanô Hungari (Tr). Gs 24,1-13; Tv 135,1-3.16-18.21-22 và 24; x. 1 Tx 2,13; Mt 19,3-12.
17 17 X Thứ Bảy. Gs 24,14-29; Tv 15,1-2a và 5.7-8.11; x. Mt 11,25; Mt 19,13-15.
18 18 X CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Gr 38,4-6.8-10; Tv 39,2.3.4.18; Dt 12,1-4; Ga 10,27; Lc 12,49-53.
19 19 X Thứ Hai. Thánh Gioan Êuđê, linh mục (Tr). Tl 2,11-19; Tv 105,34-35.36-37.39-40.43ab và 44; Mt 5,3; Mt 19,16-22.
20 20 Tr Thứ Ba. Thánh Bernarđô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Tl 6,11-24a; Tv 84,9.11-12.13-14; 2 Cr 8,9; Mt 19,23-30.
21 21 Tr Thứ Tư. Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ nhớ. Tl 9,6-15; Tv 20,2-3.4-5.6-7; Dt 4,12; Mt 20,1-16.
22 22 Tr Thứ Năm. Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ. Is 9,1-6; Tv 112,1-2.3-4.5-6.7-8; x. Lc 1,28; Lc 1,26-38.
23 23 X Thứ Sáu. Thánh Rosa Lima, trinh nữ (Tr). Ruth 1,1.3-6.14b-16.22; Tv 145,5-6ab.6c-7.8-9a.9bc-10; Tv 24,4b.5a; Mt 22,34-40.
24 24 Đ Thứ Bảy. THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Kh 21,9b-14; Tv 144,10-11.12-13.17-18; Ga 1,49b; Ga 1,45-51.
25 25 X CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Is 66,18-21; Tv 116,1.2; Dt 12,5-7.11-13; Ga 14,6; Lc 13,22-30. (Không cử hành lễ Thánh Luy. Thánh Giuse Calasanz, linh mục).
26 26 X Thứ Hai. 1 Tx 1,1-5.8b-10; Tv 149,1b-2.3-4.5-6a và 9b; Ga 10,27; Mt 23,13-22.
27 27 Tr Thứ Ba. Thánh Mônica. Lễ nhớ. 1 Tx 2,1-8; Tv 138,1-3.4-6; Dt 4,12; Mt 23,23-26.
28 28 Tr Thứ Tư. Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1 Tx 2,9-13; Tv 138,7-8.9-10.11-12ab; 1 Ga 2,5; Mt 23,27-32.
29 29 Đ Thứ Năm. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ. Gr 1,17-19; Tv 70,1-2.3-4a.5-6ab.15ab và 17; Mt 5,10; Mc 6,17-29.
30 1-8 X Thứ Sáu. 1 Tx 4,1-8; Tv 96,1 và 2b.5-6.10.11-12; Lc 21,36; Mt 25,1-13.
31 2 X Thứ Bảy. 1 Tx 4,9-11; Tv 97,1.7-8.9; Ga 13,34; Mt 25,14-30.

 

Bài liên quan

Back to top button