Thánh Lễ Cầu Hồn cho Cha Adrien Villard tại Nhà Thờ Chánh Tòa Vĩnh Long.

94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109