Thánh Lễ Cầu Hồn cho Cha Adrien Villard tại Nhà Thờ Chánh Tòa Vĩnh Long.

110 111 112 113 114 115 116 117 118 119