Thánh Lễ Cầu Hồn cho Cha Adrien Villard tại Nhà Thờ Chánh Tòa Vĩnh Long.

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45