Thánh Lễ Cầu Hồn cho Cha Adrien Villard tại Nhà Thờ Chánh Tòa Vĩnh Long.

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 88a 89 90 91 92 93