Thánh Lễ Cầu Hồn cho Cha Adrien Villard tại Nhà Thờ Chánh Tòa Vĩnh Long.

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77