Chúa Nhật 3 Phục Sinh | Bài giảng buồn ngủ

LM. Phêrô Trần Thế Tuyên

Cùng ngày thứ nhất trong tuần
Hai mộn đệ Chúa chưa nhuần Thánh Kinh.
Tại sao Chúa lại hy sinh?
Chết oan! lụn bại niềm tin nhiều người?
Buồn bã ngao ngán sự đời
Về quê kiếm sống hết thời mộng cao!
Khách lạ, xuất hiện đổi trao:
Việc gì xảy đến làm sao mà buồn?
Hai ông bày tỏ ngọn nguồn:
Lãnh đạo Do Thái ngông cuồng giết oan
Giê-su sinh xuống trần gian
Đúng là Cứu Chúa hứa ban thuở nào.
Kinh Thánh tuần tự dẫn vào
Hai Ông thấu hiều thờ phào: “THÌ RA!”
Trời tối ở lại đi mà!
Đồng bàn, bẻ bánh, nhận ra: THẦY MÌNH.
Amen
oOo