Nhiều tác giảSuy niệm

Môn đệ chân chính | Thứ Năm 23.06.2022 | Damiano ofm.

Môn đệ chân chính
Thứ Năm 23.06.2022
Mt.7,21-29

(21) “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. (22) Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: “Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao?” (23) Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!

(24) “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. (25) Dù mưa sa, nước cuốn, hay bảo táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. (26) Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trrên cát. (27) Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành”.

 (28) Khi Ðức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, đám đông sửng sốt về lời giảng dạy của Người, (29) vì Người giảng dạy như một Ðấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ.
_________

SUY NIỆM

Bài Tin Mừng hôm nay là một lời cảnh cáo về cách sống đạo của phần đông người kitô hữu chúng ta hôm nay.

Không phải bất cứ ai thưa uới Thầy: lạy Chúa, lạy Chúa, là được uào nước Trời cả dầu Nhưng chỉ ai thi hành ỷ muốn của Cha Thầy…mới được uào mà thôi.

Chúa Giê-su đang nói về chính mình, vì hơn ai hết, Ngài là kẻ đến trong thế gian để thi hành ý Cha. Kitô hữu là người sống như Đức Kitô. Trước khi giảng dạy thì chính Ngài đã sống những lời Ngài giảng dạy. Nói như thế hình như Chúa Giê-su đang nhắm tới những người Biệt phái và Pharisiêu, những con người sống vị luật bề ngoài, giữ luật thì không ai chê được, nhưng cuộc sống của họ chỉ là giả hình bề ngoài.

Lời Chúa trên đây là tiêu chuẩn cho mỗi người kitô hữu chúng ta xét mình. Muốn đạt tới hạnh phúc nước trời, không phải chỉ một lòng tin lý thuyết là đủ, không phải nghĩ hay, nói giỏi, cầu nguyện bằng những lời kinh đầy ý nghĩa. Nhưng nhất thiết phải thi hành ý Cha là sống những lời Chúa dạy.

Tôi có thể là một Kitô hữu siêng năng đọc kinh cẩu nguyện và năng chịu các Bí Tích, tôi có thể là một người giữ các lề luật không chỗ nào chê. Những chuyện ấy là tốt và phải làm, nhưng chưa phải là chuyện chính, chưa phải là tất cả, chưa phải là chuyện quan trọng có tính quyết định cho phần rỗi của tôi. Cái có tính quyết định là thi hành ý Cha, sống những lời dạy của Chúa Giêsu. Đời sống đạo đức nào mà giúp tôi thực hành lời Chúa trong cuộc sống thì mới có giá trị, trái lại đạo đức để mà đạo đức thì lại biến tôi thành người giả hình, ngôn hành bất nhất. Và khi ấy tôi dễ trở thành người xanh vỏ đỏ lòng, một thứ mồ mả sơn phết thật đẹp nhưhg bên trong thì thối tha.

Nhìn lại cách tôi ăn ở với những người trong gia đình, trong cộng đoàn, trong xóm giềng, với người nghèo, người

cần đến tôi… tôi sẽ thấy rõ mình có phải là người môn đệ chân chính của Đức Kitô hay không, tôi có phải là người sống lời Chúa hay không. Lời Chúa luôn luôn là một lời cật vấn tôi, bắt tôi phải điều chỉnh lại cuộc sống của chính mình.

Damiano ofm.

Bài liên quan

Back to top button