Jer. Nguyễn Văn NộiSuy niệm

“Tôi đến để chiên được sống và sống dồi dào!” | Jer. Nguyễn Văn Nội

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM A
CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH
(07/05/2017)
[Cv 2,14a.36-41; 1 Pr 2,20b-25; Ga 10,1-10]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Ngoài những danh xưng như “Đấng Mê-si-a của Thiên Chúa”, “Đấng Thiên-Sai của Thiên Chúa”, “Con Thiên Chúa”, “Chiên Thiên Chúa”…, Đức Giê-su Ki-tô còn có một danh xưng rất dễ thương khác là “Mục Tử Nhân Lành”. Ngày hôm nay Hội Thánh mừng Lễ Chúa Chiên Lành và cầu nguyện cho ơn thiên triệu.

Đây là dịp tốt để chúng ta chiêm ngắm Chân Dung và Tấm Lòng của Vị Mục Tử Nhân Lành là Chúa Giê-su Ki-tô, Con Một Thiên Chúa và Chúa chúng ta, Đấng đã long trọng công bố:  “Tôi đến để chiên được sống và sống đồi dào”  (Ga 10,10).

Đây cũng là dịp tốt để chúng ta suy nghĩ về sứ mạng của các mục tử và cầu nguyện cho ơn thiên triệu và cho công cuộc truyền giáo. Sứ mạng của mục tử là chăn dắt, nuôi dưỡng đoàn chiên, là hướng dẫn, lãnh đạo, bảo vệ đoàn chiên, là làm cho chiên được sống dồi dào sung túc. Công cuộc truyền giáo là đưa anh chị em lương dân đến với Thiên Chúa và Chúa Giê-su Ki-tô.

II. LẰNG NGHE/ĐỌC LỜI CHÚA TRONG BA BÀI SÁCH THÁNH

2.1 Trong bài đọc 1 (Cv 2,14a.36-41):
Anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần.

14a Trong ngày lễ Ngũ Tuần, ông Phê-rô đứng chung với Nhóm Mười Một lớn tiếng nói với họ rằng: 36 “Vậy toàn thể nhà Ít-ra-en phải biết chắc điều này: Đức Giê-su mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng Ki-tô.”

37 Nghe thế, họ đau đớn trong lòng, và hỏi ông Phê-rô cùng các Tông Đồ khác: “Thưa các anh, vậy chúng tôi phải làm gì?” 38 Ông Phê-rô đáp: “Anh em hãy sám hối, và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, để được ơn tha tội; và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần. 39 Thật vậy, đó là điều Thiên Chúa đã hứa cho anh em, cũng như cho con cháu anh em và tất cả những người ở xa, tất cả những người mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi.” 40 Ông Phê-rô còn dùng nhiều lời khác để long trọng làm chứng và khuyên nhủ họ. Ông nói: “Anh em hãy tránh xa thế hệ gian tà này để được cứu độ.” 41 Vậy những ai đã đón nhận lời ông, đều chịu phép rửa. Và hôm ấy đã có thêm khoảng ba ngàn người theo đạo.

2.2 Trong bài đọc 2 (1 Pr 2,20b-25):
Anh em được Thiên Chúa gọi để sống cuộc đời công chính.

20 Vì nếu có tội mà anh em bị đánh đập và đành chịu, thì nào có vẻ vang gì? Nếu làm việc lành và phải khổ mà anh em vẫn kiên tâm chịu đựng, thì đó là ơn Thiên Chúa ban. 21 Anh em được Thiên Chúa gọi để sống như thế. Thật vậy, Đức Ki-tô đã chịu đau khổ vì anh em, để lại một gương mẫu cho anh em dõi bước theo Người. 22 Người không hề phạm tội; chẳng ai thấy miệng Người nói một lời gian dối. 23 Bị nguyền rủa, Người không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe; nhưng một bề phó thác cho Đấng xét xử công bình. 24 Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì Người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành. 25 Quả thật, trước kia anh em chẳng khác nào những con chiên lạc, nhưng nay đã quay về với Vị Mục Tử, Đấng chăm sóc linh hồn anh em.

2.3 Trong Bài Tin Mừng (Ga 10,1-10):
Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.

jesusisthegoodshepherd

1 “Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. 2 Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. 3 Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. 4 Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. 5 Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ.” 6 Đức Giê-su kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều Người nói với họ.

7 Vậy, Đức Giê-su lại nói: “Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào. 8 Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp; nhưng chiên đã không nghe họ. 9 Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. 10 Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.”

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân Dung (Thiên Chúa là Đấng nào?)

Trong ba bài Sách Thánh hôm nay chúng ta khám phá Thiên Chúa:

– Là Thiên Chúa Cha, Đấng đã đặt Chúa Giê-su – Đấng đã bị người Do-thái treo trên thập giá – làm Đức Chúa và làm Đấng Ki-tô.

– Là chính Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng đã chịu đau khổ vì chúng ta, để lại một gương mẫu cho chúng ta dõi bước theo Người. Người không hề phạm tội; chẳng ai thấy miệng Người nói một lời gian dối. Bị nguyền rủa, Người không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe; nhưng một bề phó thác cho Đấng xét xử công bình. Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì Người phải mang những vết thương mà chúng ta đã được chữa lành.

– Là Chúa Giê-su Ki-tô Mục Tử, Đấng đã đến trần gian để qui tụ mọi người (chiên lạc) thành một đoàn chiên và chăm lo cho chiên (là chúng ta) được sống và sống dồi dào.

3.2 Sứ Điệp Lời Chúa (Thiên Chúa dạy gì hay muốn chúng ta làm gì?)

Qua ba bài Sách Thánh hôm nay, sứ điệp của Lời Chúa hay giáo huấn của Chúa là chúng ta hãy đến với Chúa Giê-su Ki-tô là Đức Chúa, là Đấng Ki-tô và là Mục Tử;hãy nhập vào đoàn (ràn) chiên của Người để được sống và sống dồi dào!

[Được sống và sống dồi dào trong bản văn Phúc âm Gio-an là có sự sống siêu nhiên, sự sống thần linh, sự sống của Thiên Chúa. Có sự sống của Thiên Chúa thì sẽ sống kết hợp mật thiết (hiệp thông) với Thiên Chúa và hiến thân cho những giá trị của Nước Trời và cho tha nhân, cách riêng cho những người cần được hướng dẫn, chăm lo, nâng đỡ và ủi an (qua hình ảnh những con chiên lạc.)]

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

Chúng ta đáp lại lời mời gọi hay sứ điệp của Chúa bằng cách đến với Chúa Giê-su Ki-tô là Đức Chúa, là Đấng Ki-tô và là Mục Tử và đón nhận từ Người sự sống thần linh.

4.1 Đến Chúa Giê-su Ki-tô là Đức Chúa, là Đấng Ki-tô và là Mục Tử để nhìn nhận Người là Chúa; là Đấng được xức dầu và sai đi; là Chúa Chiên Nhân Lành đã hiến mạng sống cho đoàn chiên.

4.2 Nhận sự sống thần linh từ Chúa Giê-su Ki-tô là Đức Chúa, là Đấng Ki-tô và là Mục Tử để chúng ta sống kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần; và để chúng ta cống hiến thời gian, tài năng và của cải cho tha nhân, nhất là cho những người yếu kém, bị khinh khi, thiệt thòi nhất chung quanh chúng ta.

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

[Ghi chú: Lời cầu nguyện giáo dân thường có 4 ý:  ý thứ nhất cầu cho thế giới, ý thứ hai cầu cho Hội Thánh toàn cầu, ý thứ ba cầu cho giáo dân của giáo xứ, ý thứ bốn cầu cho một hạng người nào đó]

5.1 “Đức Giê-su mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng Ki-tô.” Chúng ta hãy cầu nguyện cho các dân các nước, nhất là cho những người chưa nhận biết Chúa Giê-su Ki-tô là Đức Chúa và là Đấng Ki-tô, để họ sớm nhận ra và đón nhận Người.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.2  “Người đã chịu đau khổ vì chúng ta, để lại một gương mẫu cho chúng ta dõi bước theo Người.”  Chúng ta hãy cầu nguyện cho toàn thể Hội Thánh Chúa Ki-tô – nhất là cho Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ -, để mọi Ki-tô hữu càng ngày càng nên giống Chúa Giê-su Ki-tô hơn.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.3 “Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.” Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả giáo dân trong giáo xứ chúng ta để mọi người nhận được sự sống thần linh dồi dào mà Chúa Giê-su Ki-tô là Mục Tử Nhân Lành ban tặng cho những kẻ thuộc về Người và đi theo Người.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.4  “Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ.” Chúng ta hãy cầu nguyện cho các thầy phó tế và cho các tân linh mục để họ trở thành cửa vào Nhà Chúa cho các linh hồn.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
Sài-gòn ngày 27.05.2017

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button