Lm Bác sĩ Phạm Hữu Tâm tiếp tục chiến đấu với COVID-19 tại New York

Clara Studios – Apr 18, 2020

Hiện nay NY city phải huy động thêm 85 xe tải đông lạnh để chứa xác người! Mời bạn tiếp tục theo dõi cuộc chiến chống COVID-19 của Lm Phạm Hữu Tâm, các đồng nghiệp, và nhân viên y-tế của Elmhurst Hospital, thuộc thành phố Queens, NY.