RIP | Cha Tôma Bùi Công Dân, Cha sở Gx. Hiệp Hòa (Long An)

Requiescat In Pace

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

TIN BUỒN

Cánh Đồng Truyền Giáo trân trọng báo tin:

CHA TÔMA BÙI CÔNG DÂN

Sinh: 1967

Cha sở Giáo xứ Hiệp Hòa, hạt Đức Hòa (Long An)
Giáo Phận Mỹ Tho.

Vừa được Chúa gọi về vào lúc 04 giờ ngày 23.03.2023.

Tẩn liệm: 10 giờ. Thứ Năm 23.03.2023
Thánh Lễ An Táng: 9 giờ 30, Thứ Hai, ngày 27.03.2023,
tại Nhà thờ Hiệp Hòa, do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm chủ sự
An nghỉ: Đất Thánh giáo xứ Lương Hòa Thượng.

Cậy vì Danh Chúa nhân từ,
xin Chúa sớm đưa linh hồn Cha Tôma
về nơi an nghỉ đời đời.

Canhdongtruyengiao.net