Thiệp mời Khánh Thành Nhà Thờ Đồng Phú, GP Vĩnh Long

NguoiAnGiang

Thiệp mời Lễ Tạ Ơn, Khánh Thành Nhà Thờ Đồng Phú, Gp. Vĩnh Long. Nhà Thờ Đồng Phú do Cha Giuse Đinh Quang Lục phụ trách.

NguoiAnGiang