Theo gió | TamDuy Foto

TâmDuy Foto

Theo gió
Nhìn lại mình
Thả hồn
Niềm khát vọng
Niềm vui riêng
Khấn niệm
Trống vắng
Tịnh
Tư duy
Cỏi riêng

TamDuy Foto