Cha Giuse Trung về thăm những nơi đã phục vụ, Phần III: Cả Nổ (Hết)