Chúa Nhật thứ 21 Giáo Đường không Thánh Lễ 24.10.2021 (Covid)