Lễ Giỗ Cha Antôn Ngô Văn Thuật tại Phước Hảo, Trà Vinh [phần 2]

Ngô Ngọc Thắng

Xem Lễ Giỗ Cha Antôn Thuật [phần 1]