Bài giảng buồn ngủ | Chúa Nhật 25 Quanh Năm C

Lm Phêrô Trần Thế Tuyên | Bài giảng buồn ngủ

Quản lý bất trung tính sổ
Thâm thủng, thất thoát, gây lỗ quá nhiều
Phen nầy chắc chắn một điều:
Chủ cho nghỉ việc! Thử liều một phen:

Văn tự, sửa đổi, lem nhem
Ông chủ biết được thầm khen phục tài:
Quản lý khéo đặt khéo gài
Thất nghiệp không phải ăn mày nuôi thân.

Tiền bạc không phải chủ nhân
Chỉ là phương tiện nuôi thân giúp đời.
Chủ cả chính hiệu ÔNG TRỜI
Vận dụng tiền của cho đời trường sinh.

Mỗi ngày xin một lời kinh:
Cảm tạ Thiên Chúa cho sinh làm người
Cho con có được cuộc đời.
Biết dùng của tạm mua đời trường sinh.
Amen.

TTT.

17-cn25tn-4x3