Ngó người Sài Gòn du xuân | Hoa Xuân Đinh Dậu Tao Đàn

TaoDan_081 TaoDan_082 TaoDan_083 TaoDan_085 TaoDan_086 TaoDan_087Góc thi chim hót

TaoDan_088Thi chim hót

TaoDan_089 TaoDan_090 TaoDan_091 TaoDan_092 TaoDan_093 TaoDan_094Đài VTTV phỏng vấn khách du xuân

TaoDan_095 TaoDan_097Sư cô tự chụp ảnh (selfie)

TaoDan_098

Selfie

TaoDan_099TaoDan_096 TaoDan_100