Hình ảnh Lễ Thánh Hiến và Tạ ơn | Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

Dì Bảy Agnès Nguyễn Thị Phụng

Zắc Dũng lưu niệm với Đức Cha Phêrô Hai

Em bé “Dì Phước”

Mười năm nữa nhé. Hãy đợi đấy!

Tạm biệt Hội Dòng MTG Cái Mơn