Bài giảng buồn ngủ | Chúa Nhật 27 Quanh Năm C

Lm Phêrô Trần Thế Tuyên | Bài giảng buồn ngủ

05-cn27tn-4x3

Lòng tin chỉ bằng hạt cải
Sẽ làm nhiều chuyện vĩ đại khôn lường
Bao nhiêu người rất tầm thường
Nhưng nhờ tin Chúa quỉ nhường ma thua

Tin Chúa không dám nói đùa
Cổ thụ bứng rễ trúng mùa biển sâu
Đừng có “nổ quá” thêm rầu
Nhờ TAO mới có thế nầy thế kia.
Thầy NỔ rố ráo tía lia.
Nhưng quên rằng: Chúa là bia là đầu.
Ta như hủ gạo bình dầu
Chúa dùng phân phát nuôi đầu nuôi thân
Nhớ rằng mưu sự tại nhân
Thành sự do Chúa phúc ân nhờ Trời
Dù cho vật đổi sao dời
Tin thờ Thiên Chúa suốt đời không quên.
Amen
TTT.