Jer. Nguyễn Văn NộiSuy niệm

Làm chứng và rao giảng Chúa Kitô Phục Sinh | Jer. Nguyễn Văn Nội

ĐẠI LỄ CHÚA PHỤC SINH NĂM A (16/04/2017)
[Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9]  

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Nói theo lô-gic bình thường thì Đức Giê-su Na-da-rét phải phục sinh, vì Thiên Chúa (Cha) làm cho Người trổi dậy từ cõi chết là cách tưởng thưởng xứng hợp nhất đối với sự vâng phục vẹn toàn mà Người đã thể hiện với Chúa Cha. Mắt khác nếu như Đức Ki-tô không sống lại từ cõi chết thì tất cả công trình Người xây dựng và rao giảng trở thành công cốc hết thẩy! Nhưng lô-gíc không phải là cơ sở của Niềm Tin Phục Sinh của Ki-tô giáo. Chúng ta tin Chúa Giê-su Ki-tô đã phục sinh là dựa vào lòng tin và lời chứng của Phê-rô, Gio-an và các Tông Đồ là những người đã được diễm phúc sống cùng Người trong một thời gian dài và đã gặp lại Người sau khi Người phục sinh từ cõi chết!

Niềm Tin Phục Sinh vừa là trung tâm điểm vừa là cao điểm của Niềm Tin Ki-tô giáo vì tất cả đời sống Ki-tô giáo được xây dựng trên và xoay quanh Niềm Tin ấy.

Mừng Lễ Phục Sinh, chúng ta hãy xin Thiên Chúa tăng thêm Niềm Tin Phục Sinh của chúng ta và chúng ta hãy quyết tâm làm chứng và rao giảng Niềm Tin ấy một cách quyết liệt, bằng những việc làm cụ thể và giầu sức thuyết phục.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 1 (Cv 10, 34a.37-43):
Chúng tôi đã được cùng ăn cùng uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại.

34 Bấy giờ tại nhà ông Co-nê-li-ô ở Xê-da-rê, ông Phê-rô lên tiếng nói: 37 “Quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê, bắt đầu từ miền Ga-li-lê, sau phép rửa mà ông Gio-an rao giảng. 38 Quý vị biết rõ: Đức Giê-su xuất thân từ Na-da-rét, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người. Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người. 39 Còn chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc Người đã làm trong cả vùng dân Do-thái và tại chính Giê-ru-sa-lem. Họ đã treo Người lên cây gỗ mà giết đi. 40 Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy, và cho Người xuất hiện tỏ tường, 41 không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước, là chúng tôi, những kẻ đã được cùng ăn cùng uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại. 42 Người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân, và long trọng làm chứng rằng chính Người là Đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán, để xét xử kẻ sống và kẻ chết. 43 Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về Người và nói rằng phàm ai tin vào Người thì sẽ nhờ danh Người mà được ơn tha tội.”

2.2 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 2 (Cl 3, 1-4):
Anh em hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự.

1Thưa anh em, anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. 2 Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. 3 Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa. 4 Khi Đức Ki-tô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng Người hưởng phúc vinh quang.

2.3 Lắng nghe Lời Chúa trong bài Tin Mừng (Ga 20,1-9):
Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.

Resurrection-0

1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”

3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. 4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. 5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. 6 Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, 7 và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. 8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. 9 Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Chúa là Ai?)

Trong ba bài Sách Thánh hôm nay chúng ta khám phá ra Thiên Chúa trong dung mạo của Chúa Giê-su Na-da-rét, Đấng mà Thánh Phê-rô đã mạnh dạn rao giảng và làm chứng về sự can thiệp đặc biệt của Thiên Chúa nơi Người. Chính Thánh Phê-rô và Gio-an đã có mặt trong những phút giây lịch sử của Cuộc Thương Khó của Chúa Giê-su và đã tận mắt thấy ngôi mộ trống và những băng vải đã được dùng để khâm liệm Người trước khi chôn cất. Chính Thánh Phê-rô, Gio-an và các Tông Đồ đã được chứng kiến Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh hiện ra, ăn uống với các ngài và dậy dỗ các ngài làm chứng và rao giảng cho mọi người biết và tin là Người đã thật sự phục sinh!

3.2 Sứ điệp hay Giáo huấn của Lời Chúa
(Chúa dạy gì hay Chúa muốn chúng ta làm gì?)

Qua ba bài Sách Thánh hôm nay, giáo huấn hay sứ điệp của Lời Chúa gồm hai phần:

– Một là chúng ta tin vào lời chứng của các Thánh Phê-rô và Gio-an và các Tông đồ mà xác tín rằng Chúa Giê-su Ki-tô là Đấng đã được Thiên Chúa quyền năng làm cho trỗi dậy từ cõi chết và đặt làm thẩm phán muôn dân, muôn nước!

– Hai là chúng ta hãy noi gương các Thánh Phê-rô và Gio-an và các Tông Đồ mà làm chứng và rao giảng Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh. Làm chứng và rao giảng bằng lời nói, chữ viết và việc làm.

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa  

– Là sống với Thiên Chúa Cha là Đấng đã làm cho Chúa Giê-su Ki-tô phục sinh từ cõi chết và đã siêu tôn Người.

– Là sống với Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh và được Chúa Cha đặt làm thẩm phán xét xử kẻ sống và kẻ chết.

– Là sống với Thần Khí của Thiên Chúa là Sức Mạnh và Quyến Năng thần linh mà Chúa Cha đã dùng để phục sinh Đức Giê-su Na-da-rét.

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa hay Giáo Huấn của Chúa,

– là xác tín vào Mầu Nhiệm Phục Sinh của Chúa Giê-su Ki-tô, tức là tin Chúa Giê-su Ki-tô đã sống lại và cứu chuộc nhân loại.

– là làm chứng và rao truyền Mầu Nhiệm Phục Sinh của Chúa Giê-su Ki-tô, bằng lời nói, chữ viết và việc làm, nhất là bằng cách sống theo lời khuyên của Thánh Phao-lô  là hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới và tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới.

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

[Ghi chú: Lời cầu nguyện giáo dân thường có 4 ý:  ý thứ nhất cầu cho thế giới, ý thứ hai cầu cho Hội Thánh toàn cầu, ý thứ ba cầu cho giáo dân của giáo xứ, ý thứ bốn cầu cho một hạng người đặc biệt nào đó]

5.1 “Đức Giê-su đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người.” Chúng ta hãy cầu nguyện cho các dân tộc trong thế giới hôm nay, nhất là cho các nước đang bị chiến tranh xung đột và thiên tai tàn phá, để các dân tộc ấy nhận được nhiều ân phúc và ơn chữa lành của Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.2 “Người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân, và long trọng làm chứng rằng chính Người là Đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán, để xét xử kẻ sống và kẻ chết.” Chúng ta hãy cầu nguyện cách đặc biệt cho Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ là những người đã được Thiên Chúa sai đi rao giảng Tin Mừng Phục Sinh cho nhân loại!

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.3 “Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới.” Chúng ta hãy cầu nguyện cho các Ki-tô hữu thuộc giáo xứ/cộng đoàn/cộng đồng chúng ta, để ai nấy phấn đấu vươn lên trong đời sống tâm linh của mình.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.4 “Chính Người là Đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán, để xét xử kẻ sống và kẻ chết.” Chúng ta hãy cầu nguyện cách đặc biệt cho những người không tôn giáo tín ngưỡng để những người ấy nhận ra Chúa Giê-su Ki-tô là Đấng đã được Thiên Chúa Cha đặt làm thẩm phán xét xử hết mọi người.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.
Sàigòn ngày 05 tháng 04 năm 2017

Bài liên quan

Back to top button