Café đenQuán ven đường

Cuộc Phán Xét Chung | Súp tối 76 | Truyện tranh Kinh Thánh

Tam Le biên tập – Theo bản dịch Việt Ngữ của Cha Nguyễn Thế Thuấn, CSsR

“Khi con Người đến trong vinh quang của Người, có hết thảy các thiên thần theo với Người, bấy giờ Người sẽ ngự trên ngai vinh hiển của Người.

Các dân thiên hạ được tập họp lại trước mặt Người…

… và Người tách biệt mọi người với nhau, như người chăn chiên tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người đặt bên phải, còn dê thì ở bên trái.

Bấy giờ Vua sẽ nói với những người ở bên phải: “Hãy đến! Hỡi những kẻ được Cha Ta chúc phúc, hãy lĩnh lấy làm cơ nghiệp Vương quốc đã dọn cho các ngươi từ tạo thiên lập địa.

Vì xưa Ta đói mà các ngươi đã cho Ta ăn, Ta khát mà các ngươi đã cho Ta uống,…

… Ta là khách lạ mà các ngươi đã tiếp rước, Ta mình trần mà các ngươi đã cho Ta mặc,…

… Ta đau yếu mà các ngươi đã thăm viếng,…

Ta ở tù mà các ngươi đã đến với Ta”.

Bấy giờ kẻ lành đáp lại rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng tôi thấy Người đói mà đã nuôi dưỡng, khát mà đã cho uống; có bao giờ chúng tôi thấy Người là khách lạ mà đã tiếp rước, mình trần mà đã cho mặc; có bao giờ chúng tôi thấy Người đau yếu hay ở tù mà chúng tôi đã đến với Người?”

Ðức Vua sẽ đáp lại: “Quả thật, Ta bảo các ngươi: Những gì các ngươi đã làm cho một người trong các anh em hèn mọn nhất này của Ta, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”.

Bấy giờ Người cũng sẽ nói với những người bên trái:

“Hỡi phường bị chúc dữ, hãy xéo đi xa Ta, mà vào lửa đời đời đã dọn sẵn cho ma quỉ cùng chư thần của nó…

Vì xưa Ta nói mà các ngươi không cho Ta ăn, Ta khát mà các ngươi không cho Ta uống,…

Ta là khách lạ mà các ngươi không tiếp rước, Ta mình trần mà các ngươi không cho mặc, Ta đau yếu và ở tù mà các ngươi đã không thăm viếng”.

Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng tôi đã từng thấy Người đói hay khát, khách lại hay mình trần, liệt lào hay ở tù, mà chúng tôi đã lại không giúp đáp Người?”

Bấy giờ Người đáp lại họ rằng: “Quả thật, Ta bảo các ngươi, những gì các ngươi đã không làm cho một người nào trong các kẻ hèn mọn nhất này, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy”. Thế là họ sẽ phải vào cực hình đời đời, còn kẻ lành thì được vào sự sống đời đời”.

HẾT

Good News Productions,
International and College Press Publishing Co.
Artist Paula Nash Giltner
www.theglobalgospel.org

  • Đón xem câu chuyện kế tiếp: Âm mưu hại Đức Giêsu (Matthêu 26,1-5)
  • Xem lại truyện đã đăng trong mục Súp Tối của Quán Ven Đường
  • Mục Lục Nhóm 1: Từ truyện 1 đến truyện 20 tại đây
  • Mục Lục Nhóm 2: Từ truyện 21 đến truyện 40 tại đây
  • Mục Lục Nhóm 3: Từ truyện 41 đến truyện 60 tại đây
  • Mục lục Nhóm 4: Từ truyện 61…

76. Cuộc Phán Xét Chung
75. Cây vả bị chúc dữ
– Đuổi người mua bán ra khỏi Đền Thờ
74. Khải hoàn vào thành Giêrusalem

73. Tiên báo cuộc khổ nạn và phục sinh
72. Sửa lỗi cho nhau thế nào?
71. Chúa Giêsu chữa người mù bẩm sinh
70. Chúa Giêsu mục tử nhân lành
69. Dụ ngôn xây nhà trên cát
68. Dụ ngôn vải mới và bầu da rượu cũ
67. Người phụ nữ thống hối được tha thứ
66. Chúa Giêsu và trẻ em
65. Người thanh niên giàu có
64. Chúa chữa lành đứa trẻ bị kinh phong
63. Hai chị em Matta và Maria
62. Dụ ngôn mười trinh nữ
61. Dụ ngôn người Samari nhân hậu

Bài liên quan

Back to top button